بی بی سی: هایده مغیثی ، استاد دانشگاه در کانادا و پژوهشگر مطالعات زنان، اسلام و جنسیت در گفت و گو با عنایت فانی در این برنامۀ به عبارت دیگر.