سیستم آموزش ناکارامد کم بود، فساد اخلاقی هم بهش اضافه شد! چشممان روشن!