تبریز یکی از شعرهای بلند علی عبدالرضایی ست که در این ویدیو ترجمه انگلیسی آن اجرا شده است