به دنبال مخالف اصولگرایان و رهبر ایران با سندآموزشی ۲۰۳۰ یونسکو، دولت حسن روحانی اجرای این برنامه آموزشی جهانی را در کشور متوقف کرد. این برنامه به دنبال چه بود و با توجه به واقعیت های آموزش در سراسر کشور، حذف آن به چه معنی است؟

این ویدیو به شرح برخی از موضوعاتی می پردازد که به دلیل نگاه سیاست زده و بدبینانه به یک سند مترقی نادیده گرفته شد…