در ۹ خرداد ماه ۱۳۵۱ خورشیدی، ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا و پت نیکسون همسرش وارد تهران شدند. فیلمی کمتر دیده شده از این سفر در خرداد ماه ۱۳۵۱ که به تازگی از آرشیو آمریکا در دسترس عموم قرار گرفته است.