درود ما بر خاندان ایران ساز پهلوی

در اهتزاز و بر افراشته با د پرچم ۳ رنگ شیر و خورشید ما

پاینده ایران