استقلال،

        آزادی،

بازگشت پادشاهی

 

درود ما بر روان پاک شهنشاه عزیزمان که قلبش فقط برای ایران می‌‌تپید. 

پاینده ایران