بی بی سی: ناصر کنعانی، استاد فیزیک و پژوهشگر در علم و ادبیات ایران، مهمان این برنامه به عبارت دیگر است.