زنده بگور فیلم کوتاهی است که روایت دختری پریشان حال و خسته از زندگی را به نمایش میکشد و گفتگوهای گذرنده از ذهن او را بیان میکند .در جریان فیلم دخترک بارها و بارها به خودکشی فکر کرده و میخواهد به زندگی خویش پایان دهد ولی از آنجا که مردم قضاوت بدی نسبت به این عمل دارند و این را نشانه ضعف آن آدم میبینند این دختر تصمیم میگیرد به روشهای مختلف خودش را مریض کند که در نهایت به مرگش منتهی شود. در این صورت دوستانش تصور میکنند که او مریض بود و مرد.

تمام تصویرهای انتخاب شده در فیلم برگفته از داستان کوتاه زنده به گور نوشته نویسنده بزرگ معاصر ایران صادق هدایت میباشد.