زورق ادبیات درآبهای دور - 55
شادی سابجی درگفت وگو با اورنگ قلیخانی و معرفی کتاب شعر دو زبانه ی فرانسه-فارسی " فصل خطوط بی انتها"