رقص خانم زیبا تبریزی در لوگان هال لندن . کمانچه امام یار حسنوف ؛ تار رأفت حسنوف ؛طبل مالک تبریزی ؛ کنسرتی که از سوی بنیاد خیریه کمک به کودکان برگزار شد و درآمد حاصل از آن صرف کودکان بیمار میشود