خوب چونه بزنی، بین ۷ هزار تا چهارده هزار دلار تموم میشه. اگر حتماً لازم داشید ولی امکانات کافی نبود، ۱۰ دلاری اش هم اینجا به فروش می رود.