حرف نداره. نمیدانم چطوری این همه مدت این را ندیده بودم