همه سالها یک طرف و پارسال یک طرف دیگر. برای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، سال ۹۱ سالی خبرساز بود. سالی که او متفاوت از همیشه ظاهر شد. به عقیده بعضی آقای احمدی نژاد، با ورود به رقابت های انتخاباتی، بیشتر در قامت فردی مخالف نظام ظاهر شد. سالی که خیلی از حامیان قدیمی هم علیه او لب به انتقاد گشودند. فریبا صحرایی نگاهی کرده به آخرین سال از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و بعضی خبرهای جنجالیش.