به نتیجه رسیدن شکایت دو بانک ایرانی در یک دادگاه اروپایی تا آنجا باعث نگرانی مقامهای آمریکایی شده که می گویند ممکن است تحریمها علیه ایران را کم اثر کند و تمام زحمات آمریکا را برباد بدهد. دلیل اینکه دو بانک ملت و صادرات با حکم دادگاه از فهرست تحریمهای اروپایی خارج شدند، کافی نبودن شواهد علیه آنها بود. شواهدی که فعالیت آنها را به برنامه هسته ای ایران ربط بدهد. ولی آمریکائیها می گویند که مقامهای اتحادیه اروپا باید راهی پیدا کنند تا بتوانند اطلاعات محرمانه را هم در اختیار قاضی دادگاه قرار بدهند بدون آنکه خطری متوجه منابع آنها بشود. ولی چرا کار به این آسانی نیست؟