ذربارۀ این فیلم، که بر اساس نمایش‌نامه‌ای با همین نام از ویلیام شکسپیر است، در اینجا.