playlist از ۲ ویدئو دربارۀ قمه‌زنی توسط یک شبکۀ شیعی هوادار این رسم.  گزارش DW از احکام صادره علیه قمه‌زنان در اینجا.