در توضیحات ویدیو آمده که "آیین سنتی چَک چَکو از آیین های عاشورایی شهرستان استهبان است که هر سال در عصر عاشورا برگزار می شود. این مراسم نمادی از اتفاقات عصر عاشورا برای امام حسین (ع) و یاران باوفایشان است که اجساد مطهرشان زیر سم اسبان اشقیا به خاک خون کشیده شد و چک چکو برگرفته از چکاچک و صدای برخورد شمشیرهاست. برگزاری این آیین قدمتی ۲۰۰ ساله دارد و سال ۸۸ در فهرست میراث معنوی یونسکو ثبت شد."  توضیحات دیگر در اینجا.