- نماوآ: ویژه بهار

- خواننده: نازیه کرامت‌الله

- کشور: تاجیکستان

- نمایش‌دهنده: هنرگاه سیما