وقتی‌ که شاه آبروی شهبانو فرح را با حضورِ وی در مقابل خبرنگار برد - مصاحبه با  باربارا والترز در دههٔ پنجاه در مورد نقش زنان در جامعه.