فیلم کوتاه پروانه در رقابت برای اسکار ۲۰۱۵

از تلخون حمزوی فیلمساز ایرانی-سوییسی