"زندگی چیزی نیست جز روایت دویدن های مداوم وشادی های کوتاه و غم های عمیق و البته مرگ..."