عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۲ مهر ۱۳۹۹

آمدیم نبودید رفتیم

خداحافظ استانبول

صدای فادوی پرتغالی

لطفی که پدر به من کرد

دروغ گفتن یا نگفتن، سؤال این است

ساعت ۳ شده است

مثل یک مقنعه تنگ در ۷ سالگی

یک اشتباه ساده تر

لبخند آخر

بیاین بریم کانادا

بیشتر