سنجش

بیشتر

به نگهداری از کدام حیوان خانگی علاقه بیشتری دارید؟


جواب

باید نسبت به حیوانات رئوف بود تا بتوان انسان‌ها را دوست داشت


جواب

بیشتر