چنین گفت

بیشتر

ما در ایران سانسور نداریم —علی جنتی: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
رادیو بی بی سی فارسی در جریان تحولات 20شهریور 1320 و 22 بهمن 1357 نقشی کلیدی و تعیین کننده ایفا میکرد—جان دان رئیس اسبق بخش فارسی بی بی سی
یک بار در زمان شاه تحمل کردیم و شرمنده ایم. دیگر تحمل نمی کنیم. حرفمان را می زنیم. ملت دو بار ما را نمی بخشد. —مسعود بهنود

بیشتر