متاسفانه این موضوع [آشپزخانه باز] موجب شده تا حریم زن و خانه از بین رفته و خدشه دار شود که باید یک ایست محکم به این موضوع گفت.—هاشم حسینی‌ بوشهری٬ مدیر حوزه‌های علمیه ایران