تـکـرار - جنگل آینه ها به هم در شکست... و رسولانی خسته براین پهنه یِ نومید فرود آمدند... که کتابِ رسالتِ... شان جز سیاهه یِ آن نام ها نبود... که شهادت را... در سرگذشتِ خویش... مکرّر کرده بودند.