دردمنمدانه بر تمامی ضعفهایم اگاهم......و تمامی قدرتم در همین اگاهیست.....