من هنوز هم علت اصلی راستگرایی پر آوازه مارگرت تاچر را سستی پشت پرده همسر او میدانم.