زیاد که به عقب برمیگشت دستگیرش میشد که زیاد کار خوبی نکرده و دور میزد.