اگر همه‌ی ادعاهای روحانیان و حامیان‌شان نسبت به کرامات و معجزات ایشان بی اساس باشد، بی شک در معجزه‌یِ ویرانیِ بی حد و مرزشان جایِ شبهه نیست. از خزر تا خلیج فارس، از دریاچه‌ی ارومیه تا هامون، از زاینده رود تا کارون، از جنگل‌های بلوط تا جنگل‌های شمالِ کشور جایی نیست که ردِّ زخمِ عمیقی از سیاست‌های حکومت را بر تن نداشته باشد. می‌توان به این سیاهه انبوهی از نام‌های طبیعی و تاریخی را افزود.

خشکسالی و دروغ