سرکوب، میل به چیرگیِ تام، تحمیل و ترور، ماهیتِ رژیمِ حاکم بر ایران است. روش‌هایی که به کار می‌بَرَد نه عَرَضی که بیانِ ذاتِ اوست. در نتیجه‌ی بقا و گسترش چنین نظامِ سلطه‌گر و فاسدی هیچ کس و هیچ چیز حاشیه‌ای امن نخواهد داشت. «برهان قاطعِ» این دژخیم، بیخ گلوی همه‌ی ماست؛ این واقعیتی است که مدام باید به گوش خود و جهانیان بخوانیم.

برهان قاطع برای آزادی در ایران