معده تنها جای آدمیزاد است که شروع می‌کند به خوردن خودت. گرسنه باشی یک‌جور و فکری، یک‌طور دیگر. یک حفره جهنمی که هیزمش نرسد، از گوشت خودت قازی می‌گیرد! باید باج بدهی. باید پرش کنی یا قسطی و رفع کوتی لقمه‌ای جلویش بیندازی. فکری بودن هم که می‌شود خودخوری. معده هم‌پیاله‌ات می‌شود و میفتد به جانت.

تب روده، رود رود