همراهی نکردن با [جمهوری اسلامی] در تمامیِ طرح‌هایِ آشکار و نهانش یگانه راهِ سرنگونی‌اش می‌باشد. این مسیری است که گاه با کنش‌های فردی، گاه جمعی، گاه با سکوت، گاه با خانه نشینی و در انتها با تصرف همه‌ی پهنه‌ی عمومی هموار خواهد شد. جمهوری اسلامی به سرحداتِ خود رسیده و بازی را در این منطقه ادامه می‌دهد، این که تا کجا می‌تواند در این ناحیه بماند به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما بی‌شک مهم‌ترین عاملیت از آنِ مردمِ ایران‌ است.

ضرورتِ گذارِ همه جانبه