نه تنها به تعداد کسانی که از حکومت اسلامی جز اشمئزاز چیزی حس نمی‌کنند بیشمار افزوده شده، بلکه تَرَک‌های دستگاه حکمرانی‌ای که خامنه‌ای بر تارکش نشسته نیز چنان گسترش یافته که گاهی ترس از فروپاشی‌اش در لحن و نگاه و صورت ساکنان کاملا هویداست.

زوال یک نظام