حکومتی که فقط به دستگاه سرکوب اتکا دارد، پیشاپیش خودش ترسیده است. ترس از سرنگونی، حکومت را به سرکوبی عریان‌تر از همیشه واداشته و در نتیجه‌ی این داغ و درفش کینه‌ای عمیق‌تر از همیشه در سینه‌ها لانه کرده است. دستگاه منفور، شکننده است و ناپایدار؛ اولا به محض ایجاد خلأ یا خللی در آن، ممکن است فرو بریزد. ثانیا زور، ابد مدت نیست و برای حکم‌رانی به خلق و یا بازسازی وجوه دیگری نیز نیاز است.

دیوار ترس و سیل نفرت