اکنون به عنوان یک زن قدرتمند، سینه به سینه، رخ به رخ، مقابل چهره‌های کریه‌تان قرار می‌گیرم. اجازه نخواهم داد به کثافتکاری‌های‌تان سرپوش بگذارید.

طاقت می‌آورم و رسوایتان می‌کنم!