ابتدا یاد بگیریم به مخاطب احترام بگذاریم و بعد دست به قلم شویم. یاد بگیریم برای منطقِ زور کف نرنیم، یاد بگیریم یکدیگر را به سمت ادبیات قلدرمآبانه سوق ندهیم. یاد بگیریم یکدیگر را آن‌قدری بزرگ نکنیم که راه نقد را کور کرده باشیم. چهل‌وچهارسال گذشت، کافی نبود برای تجربه‌کردن؟! برای آموختن؟!