شما که خارج نشستید، حق تصمیم گیری برای افراد داخل رو ندارید