این واقعیت که زنان طی یک تاریخ طولانی مورد سرکوب و ستم بوده اند، سندی بر خشن بودن مردان نیست. این مناسبات اجتماعی است که خشونت را در جامعه تولید و بازتولید می کند و مردان را به ابزاری برای اعمال خشونت بر زنان بدل می سازد. کمااینکه زنان نیز به ابزار خشونت نسبت به زنان دیگر بدل می شوند.

خشونت نسبت به زنان، مقصر کیست؟