حال و هواى عرق فروشاى سال ٥٧ رو فقط روسرى فروشا تو اين روزا ميفهمن!