دیگه بسه فازِ برده داری... دیگه نمیزاریم که بمونه صحنه خالی ... آره انقلابِ صلحه بعدِ شبِ تاریک ... پیروزی نزدیکمونه چون که هم و داریم

امیر تتلو، رضا پیشرو، پوریا پوتک، بهار آتیش