ما فاتحه‌ی این دانشگاه را خواندیم، ما فاتحه این وزارت علوم را خواندیم، ما فاتحه این دولت را خواندیم. و اما بعد.

بیانیه در محکومیت حمله مامورین امنیتی به دانشگاه شریف