«غایتِ جهان بی‌معناست». درست‌تر گفته باشم اینکه در پی غایت جهان باشیم، بی‌معناست. زندگی همین‌ست که در آنیم. نمی‌فهمیم دقیقاً چیست تا اینکه مرگ پیش بیاید. مثل ماهی که زمانی، دقیقا می‌فهمد آب چیست که در خشکی افتاده و نفس‌های آخرش را می‌کشد.

ستیز چیست؟‎‎