آنچه در اجتماع شد... اول میان ما شد... از بهر حفظ وحدت... کشتیم فکر کثرت... دوست، نشانه کردیم... دشمن, بهانه کردیم... مخالف، مرعوب شد... آزادی, سرکوب شد... همراه این وعده‌ها:... بحث پس از مرگ شاه

بحث پس از مرگ شاه