در وطنم ایران من خودم نبودم .هیچ وقت پیش نیامد که برای خودم و دنیای دست ساز خودم زندگی بکنم. هیچ وقت پیش نیامدبی هراس از هیچ نگهبانی پشت سرم زندگی بکنم. همیشه هراس از کنترلم داشتم. کتاب «۱۹۸۴» همیشه در من زندگی می کرد.

تربیت اروپایی