باید یاد می‌گرفت. سخت بود ولی باید یاد می‌گرفت که هر حرفی را نزند. از عرب و افغانی و هندی و چینی و روس بد نگوید. به کلاه و مدل موی یهودی‌ها خیره نشود. از کسی درباره حقوق و قیمت وسایلش نپرسد. اگر زنی را با لباس نرسیده به خط‌‌ کش ناموسش دید، مادر مرده را نبرد قلعه و برگرداند. هر لبخند زنانه‌ و هر لوندی دلنشینی که پس سلام و روزبخیر می‌آید را «آره» مسلم نگیرد. سخت بود...خیلی سخت!

پرولوگ