چنان عصبانی می‌شوی که گویی دنیا را به آتش خواهی کشید ، امّا فقط گریه می‌کنی ...

ترجمه  فاطمه بهارمست از 
 
"تغضبُ و كأنَّكَ ستحرق الدُنيا، لكنَّكَ تبكي فقط.."