تمام دنیا متعلق به ما نیست ولی می‌توان به گونه‌ای زندگی کرد که آنچه داریم تمام دنیای ما باشد، دنیایی که با دست‌ودل‌بازی آن را شریک شویم. زیبایی و تداوم زندگی‌ای پر از رنگ، در تنوع‌ و تفاوت‌هاست، که غیر از آن باشد چوب‌کبریت‌هایی خواهیم بود به یک‌شکل و اندازه، محصور در جعبه‌ای تنگ و تاریک که به انتظار گر گرفتن نشسته‌ایم.

کاشتن بذر علم و عشق و هنر