هیچکدام‌ تان جسارت این را نداشتید که هم‌ رنگ جماعت نشوید. برای گذران یک روز چقدر زوال روح لازم داشتید؟! چقدر دروغ، دولا راست شدن، دستمال به دستی، زبان‌ریزی و نوکرمآبی ...؟!

https://tinyurl.com/6n695e4u